Bên cạnh vẫn có đường

Immediately :

00:00
Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: “Nếu bước lên trước một bước là tử, lùi lại một bước là vong, con sẽ làm thế nào?” Tiểu hòa thượng không hề do dự đáp: “Con sẽ đi sang bên cạnh”. Bài học rút ra: Khi gặp khó khăn, đổi góc độ để suy nghĩ, có lẽ sẽ hiểu ra rằng: Bên cạnh vẫn có đường. Nguồn: Sưu tầm
  • cuộc sống
  • ý nghĩa

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận