Cách để gạt đi nỗi buồn?

Immediately :

00:00
Ai cũng có lúc buồn lúc vui. Nhưng nếu nỗi buồn lấn át chuyện vui, các bạn sẽ làm thế nào? Hãy cùng bàn luận nhé
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận