Cảnh sát Mỹ yêu cầu tội phạm ngừng hoạt động đến khi... có thông báo mới :D

Immediately :

00:00
https://tuoitre.vn/giua-covid-19-canh-sat-my-yeu-cau-toi-pham-ngung-hoat-dong-den-khi-co-thong-bao-moi-20200316161138159.htm
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • tuổi trẻ
  • covid

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận