Câu hỏi kích trả lời ?

Immediately :

00:00
1./ Kinh tế - Chính trị ? - Làm kinh tế cần biết chính trị. Hay - Làm chính trị cần biết kinh tế. 2./ Kinh tế trước hay chính trị trước ? 3./ Giải pháp nào cho kinh tế hiện nay ? Đề nghị 500 anh em nhà piep nếu có trả lời phải tuân thủ quy định của "PIEPME" và pháp luật nhé. Chào thân ái và quyết thắng "Covid19". 50Pi sẽ là quà tặng cho bạn nào có câu trả lời hay nhất. ;) KLQ: Ngoài kia bao nhiêu con người đang khó khăn :(
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Covid19

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận