ĐỐ CHƠI nhưng nhận Pi là thật: Trong hình có một bạn tên Hy, vậy trong 9 bạn dưới đây, bạn nào là Hy? 😁

Immediately :

00:00
Hy có thể là gái hoặc cũng có thể là trai 😁 3 bạn đoán đúng: Bạn đầu tiên: 50 Pi Bạc Bạn thứ 2: 40 Pi Bạc Bạn thứ 3: 30 Pi Bạc Đoán đi đoán đi, ai trúng biết liền 😁😁😁

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận