Góc sách cũ📚

Immediately :

00:00
"Thanh xuân như một tách trà. Tình không đậm đà, có là thanh xuân?" Hỏi Phật: tình là chi?_Chương 2 Hỏi thế gian, tình là chi?, mà đôi lứa nguyện thế sống chết có nhau. Hy sinh cho nhau. Hạnh phúc cho nhau Nhưng từ yêu sinh ái, cũng có thể sinh hận. "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Gây đau khổ cho nhau Đau khổ và Hạnh phúc, dường như là một sự hấp dẫn canh bạc trong tình yêu. Yêu là gì mà người ngoài thì muốn nhảy vào, người trong lại muốn nhảy ra...Hay chúng ta phó thác hai chữ tình yêu cho số phận? Độ ta không độ nàng, làm sao chẳng phụ Như Lai, chẳng phụ nàng? .

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận