Image

Lưu ý

Các chương trình Đố vui nhận LIXI đều do kênh Bồ Hòn NCC tự tổ chức trên hệ sinh thái PiepMe.

Toàn bộ giải thưởng, quà tặng hoặc LIXI của chương trình là do kênh Bồ Hòn NCC tài trợ.

Chủ kênh Bồ Hòn NCC không liên kết với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác như Apple Inc. trong chương trình này.

Các giải thưởng, quà tặng hoặc LIXI chỉ trúng khi chơi trên App PiepMe. Hãy tải App PiepMe ngay!