Làm thơ phải chú ý

Immediately :

00:00
Văn: 4,9 Sở thích: làm thơ 🙂 𝐂𝐫𝐞 : 𝐃𝐢𝐞𝐧 𝐃𝐥𝐞𝐫 𝐭𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛𝐮 𝐭𝐚̂̀𝐦
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • funny

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận