Lý do mạng ở phi trường không chạy đc PiepMe với iOS

Immediately :

00:00
Thiện Gia ngâm cứu có thể xem để cho phép PiepMe chạy đc ở mạng internet ở phi trường TSN. Chủ yếu là do Apple hay do mạng trong phi trường chận?

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận