Nghĩ nó chán

Immediately :

00:00
Đặt hàng sáng giờ, ghi địa chỉ rõ ràng vậy mà đợi shipper hoài ko thấy mặt mũi đâu... nghĩ nó chán
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận