Nói văn vần B
Cover từ hài của chú Nhật Cường

Immediately :

00:00
Bà Ba, Bà Bốn, Bà Bảy. 3 bà, bà 3 bán bong bóng, bà 4 bán bún bò, bà 7 bán bánh bèo bên bờ biển. Ba bà buồn buồn bỏ bán bắn bi. Bà 3 biểu bà 4: 4 bắn bi bốn Bà 4 : Bắn Bắn Bà 4: Biểu bà 7: 7 bắn bi bảy Bà 7: Bụp. Bi bà 3 bắn bi bà 4, bi bà 4 bắn bi bà 7, bi bà 7 bắn bi bà 3. 3 bà bắn bậy bắn bạ bắn bể bi. 3 bà buồn buồn bỏ bắn bang bang bên bờ biển bị bò báng bể bụng. Bà 3 bứt bông bí băng bụng, bà 4 bứt bông bụt băng bụng, bà 7 bứt bông bìm bịp băng bụng. Bụng bà 3 bé bé. Bụng bà 4 bình bình, bụng bà 7 bự bự. Ba bà bể bầu #Thằng Nào Đó sáng điên dại vì 1 điều gì đó !

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận