Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
"Không phải chỉ khi làm tốt những điều thế gian đòi hỏi bạn mới là người có giá trị, Mà chỉ cần bạn tồn tại thôi, điều đó cũng đủ khiến bạn quan trọng và đáng được yêu thương rồi." - Trích Yêu những điều không hoàn hảo - Đại Đức Hae Min.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Thanh Yên
  • Yêu những điều không hoàn hảo
  • Đại Đức Hae Min
  • PiepAudio

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận