Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
"Không phải chỉ khi làm tốt những điều thế gian đòi hỏi bạn mới là người có giá trị, Mà chỉ cần bạn tồn tại thôi, điều đó cũng đủ khiến bạn quan trọng và đáng được yêu thương rồi." - Trích Yêu những điều không hoàn hảo - Đại Đức Hae Min.
  • Thanh Yên
  • Yêu những điều không hoàn hảo
  • Đại Đức Hae Min
  • PiepAudio

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận