Thành kiến góc nhìn tâm lý học

Immediately :

00:00
Từ điển Viêtnam Thành kiến có nghĩa là: - ý nghĩ cố định về người hay vật, xuất phát từ cách nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và thường xuyên có chiều hướng đánh giá thấp. Trong tâm lý, thành kiến được hiểu ra sao?? Cùng đón live nhé cả nhà.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMARK
  • PiepLive
  • LIVE ROOM
  • Livestream
  • Live ROOM bạn và tôi
  • ứng dụng live âm thanh
  • live âm thanh trực tiếp
  • live

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận