TIẾC .... MÀ KHÔNG BIẾT NÓI VỚI AI?

Immediately :

00:00
Thành phố đầu tư không nhỏ. Để gắn cái camera thì dựng nguyên cái trụ to như trụ đèn giao thông, camera thì nhỏ gọn và không ai xem được giao thông LIVE!
  • Camera của PiepMe thì to tổ bố, tìm đủ cách để gắn cho an toàn và chuyển tải hình ảnh trực tuyến cho mọi người xem live.
  • So với trụ camera thành phố thì trụ này như voi so với kiến.
  • Ước gì hạ tầng đầu tư của thành phố tận dụng được thì ai cũng được nhờ, thành phố lên sóng 24/24 ở mọi góc phố.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Giao thông
  • Du lịch
  • Camera

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận