Uống trà bên cạnh người tri kỷ

Immediately :

00:00
Thiết nghĩ, việc thưởng trà không nhất thiết phải là ngắm trăng, đàm thơ, bàn thế sự, chấp niệm “vị trà” Theo Tênh, việc thưởng trà lấy chân thành, thanh nhã làm gốc. Kẻ ưa thanh hương, người thích hậu vị... do đó, cảm thụ được trà ngon còn do bởi lòng người. Trà vô ngã, đời vô thường. Dư hương đọng vị, mỗi người một cảm thức. Suy cho cùng, Nhấp chén trà bên cạnh người tri kỷ, ấy là trà ngon...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận