Voọc mũi hếch

Immediately :

00:00
Hãy bảo vệ Voọc mũi hếch nói riêng và thú hoang dã nói chung. 😅 Đừng nghĩ là do không thể làm được cái gì lớn lao, thì mình cứ buông xuôi. 😩 Chỉ cần kiên quyết không ăn thịt thú rừng, là mình đã có đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. 😜
  • Thú hoang dã
  • Voọc mũi hếch

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận