Yêu hận

Immediately :

00:00
Nguyện buông chữ "hận" Đổi lấy chữ "tình" Vứt bỏ chữ "yêu" Đổi lấy chữ "thù".
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận